Quy Chế Hoạt Động

Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân
01/10/2018

Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân

 Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên của công ty 

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.